Filter through the Taxonomic Ranks

Phylum
Class
Family
Species
Ascomycota
Lecanomycetes
Pertusariaceae
Lichen, White
Img_9131